KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.      VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Yeni Model Yapay Zeka ve Robotik  Teknoloji Hizmetleri A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Ad ve İletişim Verileri : Adınızı ve soyadınızı, e-posta adresinizi, posta adresinizi, telefon numaranızı ve diğer benzer iletişim verileri,

Kimlik Bilgileri: Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parolaları, parola ipuçlarını ve benzer güvenlik bilgileri,

Ödeme Verileri: Ödeme aracı numaranız (kredi kartı numarası gibi) ve ödeme aracınızla ilişkili güvenlik kodu gibi, satın alma işlemi yapmanız durumunda ödemenizi işlemek için gerekli veriler,

(Tüm ödeme verileri, ödeme işlemcimiz https://www.lidio.com tarafından saklanır ve ödeme verilerinin işlenmesiyle ilgili bir sorunuz olursa, gizlilik politikalarını gözden geçirmeli ve doğrudan ödeme işlemcisiyle iletişime geçmelisiniz.)

Konum verileri: Aplikasyon, website veya haritamızı her kullandığınızda mevcut konum verileri,

Dijital Veriler : Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, çerez bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, kredi kartı bilgileri, form bilgileriniz ve konum verileriniz şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

3.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 1.  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 1. Aplikasyonların hazırlanması,
 1. Mali konuların takip edilmesi, 
 1. Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, 
 1. Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi,
 1. Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 1. Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 1.  Satın-alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi
 1. Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak, 
 1. Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 1. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,  talep / şikayetlerin takibi,
 1. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 1. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 1. Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması, bazı çerezlerin hizmetin sunulması için zorunlu gereksinim duyması

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Yurtiçi ve yurtdışında bulunan Şirketimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcıları/3. parti web sağlayıcılarına, hissedarlarımıza; talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (Şirketimiz tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. İNTERNET SİTEMİZDE VE APLİKASYONDA ÇEREZ KULLANIMI

Şirketimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

8.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b)   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

d)   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)    KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

f)     (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

h)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

I) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak http: adresinde yer alan  “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak;

Mahall Ankara Dumlupınar Bulvarı 274/7 B Blok No:148 Çankaya/ANKARA adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

yenimodelas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

9. DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.